Konkurss “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nozīmīgu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai Rīgā”

Konkurss “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nozīmīgu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai Rīgā”

Konkursa “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nozīmīgu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai Rīgā” mērķis ir piešķirt finanšu līdzekļus pašvaldībai nozīmīgu, līdz šim atzinīgi novērtētu sporta un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai, kas tiek īstenoti ar plašu sabiedrības, tai skaitā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju līdzdalību.

Konkursa prioritātes 2023. gadam sporta un aktīvās atpūtas jomā

Prioritātes:
Rīgas sporta “zīmola” projektu ilgtspējas veicināšana*
Maksimāli  atbalstāmo projektu skaits 3-4

Fizisko aktivitāšu pieejamības jauniešiem pilsētvidē veicināšana, sekmējot viņu līdzdalību organizatoriskajā procesā*
Maksimāli  atbalstāmo projektu skaits 1-2

* Izņemot tos sporta pasākumus, kuriem ir iespēja pretendēt uz Līdzfinansējumu Noteikumu 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. un 12.5. apakšpunktos noteiktajos Līdzfinansējuma piešķiršanas veidos.


Konkursa prioritātes 2023. gadam darba ar jaunatni jomā

Prioritātes:
1. Drošas vides veidošana jauniešiem, mazinot vienaudžu mobingu un veicinot viņu labbūtību*

2.1. Jauniešu pilsonisko kompetenču attīstība un līdzdalības demokrātiskos procesos veicināšana
vai
2.2. Izpratnes veicināšana par klimatneitrālas pilsētas konceptu un jauniešu lomu to veidošanā**

Kopējais maksimālais atbalstāmo projektu skaits: 5 - 8 ("C" grupa).

*Ja pieteikums tiek iesniegts par pasākumiem, kas vērsti uz darba ar jaunatni infrastruktūras objektu darbības nodrošināšanu (Konkursa nolikuma 3.11.punkts) vai ilgtermiņa jauniešu neformālās izglītības programmu norises nodrošināšanu (Konkursa nolikuma 3.12.punkts), tam obligāti jāatbilst 1. punktā noteiktajai prioritātei.

**Ja pieteikums tiek iesniegts par pasākumiem, kas vērsti uz ilgtermiņa jauniešu neformālās izglītības programmu norises nodrošināšanu, pieteikumam papildus pirmajai prioritātei jāatbilst vismaz vienai no 2. punktā noteiktajām prioritātēm.


Saistošie noteikumi, nolikums un saistītie dokumetni - atvērt ŠEIT.

Konkursa ietvaros atbalstītās aktivitātes tiek īstenotas no 21.04.2023. līdz 09.12.2023.

Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 31. martam plkst. 12.00, tos noformējot atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem un nosūtot uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Atbildīgais par projektiem sporta un aktīvās atpūtas jomā: Vaira Platača, tālr. 67037246, 29392996, e-pasts: vaira.plataca@riga.lv.

Atbildīgais par projektiem darba ar jaunatni jomā: Dmitrijs Zverevs, tālr. 67181499,  e-pasts: dmitrijs.zverevs@riga.lv.